Oorlog is een serieuze zaak. Dit is geen tijd om politieke spelletjes te spelen. De PVDA heeft de oorlog van Rusland tegen Oekraïne onmiddellijk, onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig veroordeeld. Wij zijn erg bezorgd over een verdere escalatie van de oorlog. Onze dokters van Geneeskunde voor het Volk hebben de steuncampagne ‘helpen helpt’ opgezet om de slachtoffers van de oorlog te helpen.

De PVDA wil vrede door een onmiddellijk staakt-het-vuren, de terugtrekking van de Russische troepen, en een diplomatieke uitweg onder leiding van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Met als doel de ontwapening aan de grenzen, en wederzijdse veiligheidsgaranties. Dat is de enige manier om op korte termijn tot vrede te komen.

Wij verzetten ons tegen de politiek van graduele escalatie die elke vrede onmogelijk maakt. Bepaalde oorlogskrachten streven naar een langdurige oorlog. Men gaat van extreme sancties waar burgers overal slachtoffer van zullen zijn, naar levering van gevechtsvliegtuigen, tot de installatie van een no-fly-zone. Dat is de strategie van de totale confrontatie, die niet gericht is op vrede. Die strategie houdt ook nucleaire risico’s in en zou dramatisch zijn voor zowel de mensen in Oekraïne als voor alle volkeren van Europa.

Hoe langer de oorlog duurt, hoe meer men de werkende klasse zal willen doen betalen. De gasprijzen en olieprijzen gaan nu al door het dak. Oorlogsprofiteurs en speculanten doen gouden zaken. Bepaalde sancties kunnen grote gevolgen hebben voor de tewerkstelling hier.

De oorlog draait om macht en geld, zoals alle oorlogen. “Wanneer de rijken oorlog voeren, sneuvelen de gewone mensen”, klinkt de zegswijze. De werkende klasse kan bij deze oorlog alleen maar verliezen.

Lees hier in 10 vragen en 10 antwoorden wat de PVDA over de oorlog in Oekraïne zegt.

Waarom de PVDA al meer dan 20 jaar tegen Poetin is

Al sinds Vladimir Poetin twintig jaar geleden aantrad als president van Rusland, is de PVDA een tegenstander van hem en zijn regime.

Terwijl verschillende traditionele partijen in Europa zaakjes deden met Poetin, spraken consequent linkse partijen als PVDA zich uit tegen zijn asociaal beleid en tegen zijn smerige oorlog in Tsjetsjenië.

Poetin is een kapitalist oligarch, anticommunist, oorlogsstoker en groot-Russisch nationalist. Onder zijn presidentschap is de ongelijkheid in Rusland enorm gegroeid. De oligarchen bepalen de dans, de werkende klasse betaalt het gelag.

De PVDA heeft onmiddellijk, onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig de inval van Rusland in Oekraïne veroordeeld. Dat zijn de feiten.

Lees meer

Waarom we een escalatie van de oorlog absoluut moeten vermijden

De PVDA wil vrede door een onmiddellijk staakt-het-vuren, de terugtrekking van de Russische troepen en een fundamentele oplossing door verwijdering van wapentuig aan de grenzen, ontwapeningsakkoorden en een nieuwe status voor Oekraïne.

Deze oplossing is realistisch op korte termijn. Wij verzetten ons tegen een strategie van escalatie die elke vrede onmogelijk maakt. Die strategie mikt niet op vrede en een directe oplossing, maar is uit op de totale confrontatie. Die weg houdt ook nucleaire risico’s in en zou dramatisch zijn voor zowel de mensen in Oekraïne als voor alle volkeren van Europa.

 

Lees meer

Waarom de werkende klasse zal betalen hoe langer de oorlog duurt

Hoe langer de oorlog duurt, hoe meer men de werkende klasse zal willen doen betalen. De gas- en olieprijzen gaan nu al door het dak. Oorlogsprofiteurs en speculanten doen gouden zaken. Niet alleen de oorlog zelf, maar ook de sancties en tegensancties zullen voor de hele wereld rampzalige gevolgen hebben. De werkende klasse wordt als eerste getroffen en dreigt deze oorlog duur te betalen, als we niet snel naar een staakt-het-vuren gaan.

Alle oorlogen draaien om macht en geld. Bij deze oorlog is dat niet anders. Sommige politici en oorlogsprofiteurs vertellen ons dat we de gevolgen van de sancties en een langdurige oorlog in Oekraïne maar moeten aanvaarden. Zij zeggen er niet bij dat zij zelf de gevolgen niet moeten ondergaan.

Nochtans zijn de gevolgen groot, in de eerste plaats voor de werkende klasse. Hoe langer de oorlog duurt, hoe meer problemen op vijf terreinen: (a) de energieprijzen; (b) de tewerkstelling in bedreigde sectoren; (c) het gevaar van stagnatie en crisis; (d) nieuwe besparingen om de militaire budgetten te compenseren; (e) een verdere inperking van onze democratische rechten.

Lees meer

Waarom een duurzame vrede in Europa mogelijk is

De oorlog in Oekraïne maakt duidelijk dat Europa meer dan ooit nood heeft aan duurzame veiligheid. De beste vorm is collectieve veiligheid, waarbij de veiligheid van de één de zorg van allen is.

Er bestaat reeds een Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) die precies dat doel nastreeft. De OVSE heeft in het verleden bewezen dat ze belangrijke akkoorden kan realiseren.

België kan daarin een voortrekkersrol spelen met een doctrine van ontwapening en samenwerking.

Lees meer

Waarom de vredesbeweging al onze steun geniet

Veruit de meeste mensen willen vrede. Maar oorlog gaat over geld en over macht. Dus zijn er krachten die de oorlog verder willen doen oppoken. Daarom is het nodig dat zij die vrede willen, van zich laten horen.

De vredesbeweging vindt geen vrienden bij wie politiek of financieel gewin zoekt in de oorlog, bij oorlogsprofiteurs en speculanten. De vredesbeweging is een standvastige en moedige beweging die tegen het militarisme van de machtigen ingaat.

De vredesbeweging heeft een lange en sterke geschiedenis. Ze is in staat heel veel mensen te beroeren, want gewone mensen willen vrede.

Lees meer

Waarom de arbeidersbeweging een belangrijke factor van vrede is

Overal ter wereld mobiliseert de arbeidersbeweging zich tegen de Russische invasie in Oekraïne en tegen de oorlog. De grootste vakbonden van Europa spreken zich massaal uit tegen de oorlog en tegen elk oorlogsopbod.

De arbeidersbeweging weet dat wanneer de gevestigde orde de oorlog verklaart, de werkende klasse het eerste slachtoffer is. Verschillende vakbonden spreken zich uit tegen een spiraal van escalatie en wapenleveringen. Zij willen niet dat er nog oorlog aan de oorlog wordt toegevoegd en vragen een snel staakt-het-vuren en vredesonderhandelingen.

Lees meer

Waarom we concrete hulp bieden aan oorlogsvluchtelingen

De verschrikking van de oorlog in Oekraïne deed op amper een paar dagen tijd honderdduizenden gezinnen op de vlucht slaan. In allerijl gevlucht, zonder water, zonder voedsel, zonder warme kleren, zonder onderdak.

Gelukkig wordt Europa ondertussen ook overspoeld door een golf van solidariteit. Mensen bieden spontaan vervoer, spullen of onderdak aan.

Dat doen ook onze medewerkers van Geneeskunde voor het Volk. Onder het motto ‘helpen helpt’ startten zij een geldinzameling. De opbrengst wordt integraal doorgestort aan de ngo Dokters van de Wereld voor hulpprojecten ten behoeve van de slachtoffers van deze oorlog. Alle slachtoffers van de oorlog, onafgezien van geslacht, afkomst, of huidskleur.

Lees meer

Waarom de Navo geen deel van de oplossing is

De militaire interventie van Rusland tegen Oekraïne is een flagrante schending van de Oekraïense soevereiniteit, van het Handvest van de Verenigde Naties en van het internationaal recht. Voor die inbreuken kan geen enkele legitimering bestaan. Om die reden heeft de PVDA de militaire inval dan ook onmiddellijk, onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig veroordeeld.

Sommige krachten pleiten vandaag voor een krachtdadig optreden van de Navo in de oorlog in Oekraïne. Zij zeggen dat de Navo er alles aan heeft gedaan om het conflict te vermijden. Die stelling correspondeert echter niet met de feiten, zo geven verschillende analisten aan. De afgelopen jaren is er ook vanuit de Navo een strategie van toenemende spanning gevolgd naar Oekraïne. Dat zijn feiten.

Wij verzetten ons tegen de politiek van graduele escalatie die elke vrede onmogelijk maakt. De strategie van de spanning die de Navo hanteert maakt geen deel uit van de oplossing. Bepaalde oorlogskrachten streven naar een langdurige oorlog. De strategie van de totale confrontatie houdt ook nucleaire risico’s in en zou dramatisch zijn voor zowel de mensen in Oekraïne als voor alle volkeren van Europa.

Lees meer

Waarom juist in oorlogstijd een democratisch debat essentieel is

Wanneer de emoties hoog oplaaien en de politiek een strijd op leven en dood wordt, treedt vanuit de gevestigde machten altijd de tendens op om elk tegenstrijdig debat te begraven.

Toch is het uitgerekend in kwesties van oorlog en vrede broodnodig om een open en democratisch debat te voeren. Hoe kan men anders eenzijdigheden vermijden? Hoe kan men anders vermijden dat we stap voor stap meegetrokken worden in een verdere escalatie van het conflict? Hoe kan men anders voorkomen dat men van de oorlog misbruik maakt om nieuwe antisociale maatregelen door te drukken?

De manier waarop de PVDA is aangepakt bij het begin van de oorlog voorspelt niet veel goeds. Er werd gelogen over onze onmiddellijke, onvoorwaardelijke en ondubbelzinnige veroordeling van de inval van Rusland in Oekraïne. Het doel van die leugen is duidelijk: andere stemmen het zwijgen opleggen, of tenminste in het verdomhoekje dringen. Zo moet men niet langer luisteren naar argumenten en ligt de weg open naar nog meer oorlogstaal.

Lees meer

Waarom de PVDA zich onthouden heeft in het Europees Parlement

Op de zitting van het Europees Parlement heeft de PVDA ingestemd met de onvoorwaardelijke en scherpe veroordeling van de misdadige oorlog van Rusland tegen Oekraïne.

Verschillende amendementen van de PVDA, die oproepen voor een onderhandelde oplossing en een snel staakt-het-vuren, werden door het Europees Parlement goedgekeurd.

Tegelijkertijd juicht het Europees Parlement de nieuwe militaire oefeningen van de Navo in Oost-Europa toe, en zet de resolutie aan tot een verdere militarisering van het conflict.

Marc Botenga noemde de resolutie daarom ‘dubbelzinnig’. Dat is de reden waarom de PVDA zich onthield.

Lees meer