Robin Tonniau

13e plaats - Federaal Parlement

Robin Tonniau, 34 jaar, automobielarbeider Volvo Cars Gent, voorzitter PVDA Vlaamse Ardennen

We hebben jouw steun nodig