Coronavirus: 5 dringende maatregelen om de werkende klasse te beschermen

.

De komst van het coronavirus is een uitermate ernstige crisis. Voor de PVDA moet gezondheid voorrang hebben op alle economische belangen. We stellen voor om alle productie en diensten die niet absoluut noodzakelijk zijn, tijdelijk stil te leggen. Daarnaast stellen we nog vier andere noodmaatregelen voor om de gezondheid én het inkomen van de volledige werkende klasse in dit land te beschermen.

1. Leg alle niet-noodzakelijke productie en diensten tijdelijk stil

Het is absurd om scholen, kapsalons en cafés te sluiten, maar om mensen, soms duizenden, samen te laten werken in gesloten ruimtes. Alle deskundigen zijn het erover eens: de beste manier om de verspreiding van het virus te beperken is om jezelf af te zonderen en geen contact te hebben. Toch blijven werkgevers druk zetten om de bedrijven draaiende te houden. Dat zou streng veroordeeld moeten worden. Alle productie en diensten die niet absoluut noodzakelijk zijn en die niet door middel van telewerken kunnen worden uitgevoerd, moeten tijdelijk worden stilgelegd.

In zowat heel Europa eisen werknemers en vakbonden deze stopzetting van de activiteiten. En steeds meer grote bedrijven moeten onder druk van de mobilisatie sluiten. In Italië braken er stakingen uit onder het motto: "We zijn geen vlees voor het slachthuis ("Non siamo carne da macello"), gezondheid boven winst".

Sommige diensten die rechtsreeks verband houden met de gezondheidszorg, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgers, productie van medische apparatuur, zorggerelateerd vervoer, enz. zijn op dit moment natuurlijk essentieel en noodzakelijk. Maar daarnaast gaat het ook nog over heel wat sectoren die de gezondheidszorg rechtstreeks ondersteunen en/of van vitaal belang zijn voor de samenleving als geheel (zie bijvoorbeeld de door de Nederlandse overheid opgestelde lijst). Dan gaat het over:

- Goederen- en personenvervoer

- De voedselketen, van productie tot distributie

- Energieproductie en -distributie

- Internetdistributie en ICT-diensten

- De vuilnisophaaldienst

- De reddingsdiensten en de politie

- Het deel van de openbare diensten dat de continuïteit moet garanderen

- De kinderopvang in scholen en crèches van de kinderen van degenen die in die sectoren werken

Door alle niet-noodzakelijke sectoren tijdelijk stil te leggen, kunnen de middelen en beschermingsuitrustingen die er zijn met voorrang naar die noodzakelijke sectoren.

2. Ondersteun de vrouwen en mannen in de frontlinie

We kunnen geen mensen naar het front sturen zonder de juiste uitrusting. Ze hebben maskers, hydroalcoholische gel, handschoenen, beschermpakken, thermometers, intensive care units, etc. nodig. Voor de ziekenhuizen natuurlijk, maar ook voor alle verplegend personeel daarbuiten. En voor de werknemers in noodzakelijke sectoren die worden blootgesteld aan infecties, zoals in supermarkten of bij de schoonmaak.

De regering faalt ernstig op dit punt. Alle nodige middelen moeten dringend vrijgemaakt worden. Er zijn genoeg maatregelen die we kunnen treffen om bestaande apparatuur op te eisen, als we de marktlogica in vraag durven stellen. Zo kunnen ook fabrieken geheroriënteerd worden om bijvoorbeeld maskers en hydroalcoholische gel te produceren.

3. Geef ouders die voor een kind moeten zorgen uitzonderlijk verlof

In Frankrijk krijgen ouders die moeten thuisblijven om voor kinderen onder de 15 jaar te zorgen, automatisch uitzonderlijk verlof. Ook in België zou dat zo moeten gebeuren. Ouders die om een of andere reden voor hun kind moeten zorgen en niet kunnen telewerken, melden dat aan hun werkgever, die hen onmiddellijk op ziekteverlof zet. Zonder dat er een medische getuigschrift moet worden ingediend. De eerste dagen worden 100% door de werkgever gedekt (tussen 7 dagen en 30 dagen naargelang men een arbeider of een bediende is) en de volgende dagen door de sociale zekerheid.

Ziekte-uitkeringen die niet volledig het loon dekken moeten via een noodfonds worden verhoogd om het inkomen te garanderen (zie verder).

4. Richt een noodfonds op om het gezinsinkomen te garanderen

Heel wat mensen zijn of worden economisch werkloos. Daarbij krijgen ze maar 70% van hun loon. In veel grote bedrijven met een sterke vakbondsafvaardiging wordt extra compensatie geboden om het loonverlies tot een minimum te beperken. Maar veel mensen die in kleinere bedrijven werken, als uitzendkrachten of met onzekere contracten krijgen die compensatie niet of alleszins in beperktere mate. Het inkomensverlies is voor hen dus veel groter.

Daarom eisen we dat er een noodfonds wordt opgericht. Zo kan iedereen de best mogelijke inkomensgarantie geboden worden. Het moet ook gebruikt worden om het inkomen te garanderen van zij die ziek zijn en geen inkomensgarantieverzekering hebben.

Dit fonds moet gefinancierd worden met een percentage van de loonmasse en met een uitzonderlijke belasting op de winst in 2019.

5. Stel aflossingen van hypothecaire leningen uit

In tijden van crisis moeten aflossingen van hypothecaire leningen aan de banken worden opgeschort. Zowel tijdens de crisis, als de zes maanden na het einde van de crisis en zonder extra interest te betalen voor die periode. Dit zal de gezinnen en de kleine bedrijven een beetje ademruimte geven. Deze maatregel werd ook al in Italië genomen.

In 2008 heeft de werkende klasse de banken gered. Het is maar normaal dat de banken in ruil daarvoor vandaag de werkende klasse helpen. Ze moeten hun toestaan de aflossing van hun huizen uit te stellen, zodat ze niet in een schuldenspiraal worden meegesleurd.