We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Privacy-verklaring

De PVDA hecht veel belang aan jouw privacy. We weten dat dit ook voor u zeer belangrijk is.

12 min leestijd

In deze privacy-verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens er door ons worden verwerkt, bijgehouden, hoe ze worden gebruikt en hoe je ze kan consulteren, corrigeren en/of wissen. 

Meer informatie omtrent het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën op de website van de PVDA vindt je in ons cookiebeleid.

Meer algemene informatie over de privacywetgeving vindt je op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Toepassingsgebied

Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites, digitale platformen en sociale media die beheerd worden door de PVDA en Zelle (de vrouwenorganisatie van de PVDA). 

De verwerkingsverantwoordelijke voor van de digitale platformen van de PVDA en Zelle is: Dienen vzw, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel, privacy@dienen.be, 02/504 01 10, zoals ingeschreven in de KBO onder het nummer 0411.608.018.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen enkel gegevens die je ons vrijwillig verstrekt, zoals voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, mailadres, geboortedatum, beroep en bedrijf, lidmaatschap. Jouw mailadres kan gelinkt worden aan informatie die je zelf publiek kenbaar maakt via Meta (Facebook, Intagram, WhatsApp) of Twitter.

Wanneer je met ons contact hebt via e-mail, dan kunnen we de inhoud van het bericht, je mailadres en de antwoorden bewaren. We kunnen ook elk bericht of gebruikersinformatie bewaren die je ons zendt via pvda.be. Daarnaast kunnen ook interacties worden geregistreerd die je met PVDA hebt via sociale netwerken.

Onze websites en digitale platformen hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij hiervoor de toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vzw Dienen, M.Lemonnierlaan 171 1000 Brussel of via mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens?

Wij vragen je persoonlijke gegevens om je, naargelang jouw interesses, op de hoogte te houden van standpunten en activiteiten van de PVDA, je uit te nodigen voor acties, de door jou gewenste informatie toe te zenden of om je te contacteren indien je de PVDA wil helpen of lid wil worden, of om je financiële steun te vragen.

Hoe lang zullen jouw gegevens worden bewaard?

We bewaren je persoonsgegevens  niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verzameld werden of dan de wet vereist.

In het bijzonder hanteren wij de volgende bewaartermijnen : 

 • Communicatielogs, dat zijn de gegevens die automatisch worden gegenereerd uit elke communicatie die heeft plaatsgevonden tussen jou (en je apparaat) en de server van de website, worden maximaal 12 maanden bewaard. 
 • De gegevens van elke campagnedeelnemer en/of -ondersteuner, die tijdens verkiezingscampagnes worden verzameld en verband houden met de activiteiten van de partij in deze context, worden gedurende 2 verkiezingscycli bij lokale verkiezingen bewaard: dit komt neer op een totale bewaartermijn van maximaal 12 jaar. Het bewaren van gegevens voor de duur van 2 verkiezingscycli stelt ons in staat om voort te bouwen op eerdere relaties bij de opbouw van nieuwe campagnes. 
 • Indien je ons financieel steunt, zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens en de som van de gegeven steun gedurende vijf jaar bij te houden.
 • De persoonsgegevens van leden van de PVDA worden tot maximaal 30 jaar na het einde van het lidmaatschap bewaard.

Indien we jouw gegevens bewaren op basis van jouw toestemming heb je uiteraard ten allen tijde het recht om die toestemming terug in te trekken. Op dat moment worden jouw gegevens dan ook gewist.

Wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn en we geen wettelijke bewaarplicht meer hebben, worden ze verwijderd uit onze databank. Mocht dat niet mogelijk blijken, worden ze minstens geanonimiseerd.

Wettelijke bepalingen

Indien je om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, zal deze informatie verwerkt worden overeenkomstig de Wet van 30 juli 2018, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens (GDPR-wet).

De verwerking gebeurt in het kader van de gerechtvaardigde activiteiten van de PVDA, als Belgische politieke partij, om haar organisatie verder uit te bouwen. Deze verwerking heeft betrekking op leden, voormalige leden en personen die regelmatig contact onderhouden met de PVDA.

Indien je deelneemt aan petities, activiteiten, campagnes of andere acties van de PVDA, verzamelen wij jouw persoonsgegevens enkel indien jij ons daarvoor op ondubbelzinnige wijze toestemming geeft. 

Uitzonderingen hierop zijn de kieslijsten die in het kader van de kiescampagnes door de overheid aan ons ter beschikking worden gesteld en de wettelijke verplichting om onze ontvangen campagnedonaties en de som ervan gedurende een wettelijke termijn bij te houden (KB 26/06/2003 en 27/09/09 m.b.t. boekhoudkundige administratie van verenigingen en de Wet van 4 juli 1989 mbt giften aan politieke partijen). Indien je ons financieel steunt, zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens en de som van de gegeven steun gedurende vijf jaar bij te houden (KB 26/06/2003 en 27/09/09 m.b.t. boekhoudkundige administratie van verenigingen en de Wet van 4 juli 1989 mbt giften aan politieke partijen).

Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit.

Worden jouw gegevens aan derden doorgegeven?

Jouw gegevens worden opgeslagen in beveiligde bestanden die uitsluitend toegankelijk zijn voor de personen die wij hiertoe hebben gemachtigd. Bij het samenwerken met andere platformen sluiten wij met hen een contract dat hen verbindt zich aan de GDPR wetgeving te houden. Jouw persoonsgegevens worden niet zonder jouw toestemming doorgegeven aan derden.

De PVDA gebruikt verschillende digitale platformen om onze community van leden, sympathisanten en contacten te beheren. Wij zullen met alle leveranciers steeds een verwerkersovereenkomst sluiten.

Bij gebruik van niet-Europese leveranciers zal steeds geopteerd worden voor leveranciers uit landen waarvoor de Europese Commissie heeft geoordeeld dat er een passend beschermingsniveau van toepassing is (zoals bijvoorbeeld Zwitserland). Indien zo’n adequaatheidsbesluit ontbreekt, zal de PVDA er steeds op toekijken dat de leverancier passende waarborgen biedt voor de bescherming van jouw persoonsgegevens en dat jouw rechten als betrokkene afdwingbaar zijn.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens : 

 1. Toegang tot je gegevens. Je hebt het recht om te beschikken over alle relevante informatie met betrekking tot de door jou verstrekte gegevens, zoals de betrokken gegevenscategorieën, de doeleinden en de verwerking, de rechtmatigheid van de verwerking. Bovendien heb je het recht om bevestiging te krijgen of je gegevens door ons worden verwerkt en om toegang te krijgen tot een kopie van je gegevens.
 2. Je toestemming intrekken. Als je van gedacht verandert over het gebruik van je persoonsgegevens, waar je eerder toestemming voor hebt gegeven, heb je het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. We zullen je steeds duidelijk informeren wanneer je op het punt staat om in te stemmen met een verwerking op basis van toestemming en we zijn van mening dat dit geheel vrijwillig, geïnformeerd en proactief moet gebeuren.
 3. Gegevenswissing. Je het recht om ‘vergeten te worden’ door de PVDA. Indien je wil dat je gegevens niet langer worden bewaard kan je verzoeken deze te verwijderen. Hierop zijn een aantal wettelijke beperkingen, zoals onze verplichting om campagnedonaties gedurende een wettelijke termijn te bewaren.
 4. Bezwaar maken tegen de verwerking. Je hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik, verwerking, van je persoonsgegevens voor bepaalde omstandigheden. Hieronder vallen verwerkingen die gebaseerd zijn op ons gerechtvaarigde belang, zoals bijvoorbeeld het beveiligen van onze website of het voeren van correspondentie met leveranciers. Op deze manier zijn we verplicht om je de redenen te geven en de gerechtvaardigde belangen uit te leggen voor elke betwiste verwerking, terwijl we er ook van afzien om verder te gaan met het verwerken van je gegevens.
 5. De verwerking van je gegevens beperken. Wanneer je ons laat weten dat de van jou verzamelde gegevens verouderd of onjuist zijn, of wanneer je de verwerking en/of de doeleinden wilt betwisten, kun je een beperking van de verwerking verkrijgen.
 6. Gegevensoverdraagbaarheid. Je hebt het recht om een overzicht te krijgen van je persoonsgegevens die door ons worden verzameld en verwerkt. Daarnaast heb je het recht om deze gegevens door ons te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, in een gestructureerd en machine leesbaar formaat. 
 7. Je hebt ten slotte het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit.

Je kan deze rechten eenvoudig en gratis uitoefenen door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan vzw Dienen, M.Lemonnierlaan 171 1000 Brussel of per e-mail aan privacy@dienen.be 

Indien we twijfelen aan je identiteit (bijvoorbeeld wanneer je e-mailadres bij ons niet gekend is) kunnen we je verzoeken om ons een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart te bezorgen. In deze kopie mogen je foto, je rijksregisternummer en de machine leesbare zone van je ID kaart zwart gemaakt worden. Wij bevelen het gebruik van de ‘Kopie ID’ App van de Nederlandse rijksoverheid aan, om een veilige kopie van je ID-kaart te maken.

Bij elke nieuwsbrief die je van de PVDA ontvangt, kan je jeautomatisch uitschrijven.

Indien je vragen heeft over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van vzw Dienen via privacy@dienen.be.

Wij zullen ernaar streven om jouw verzoek binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de 30 dagen (of 90 dagen bij complexe verzoeken) te behandelen. Indien je ontevreden bent omtrent de wijze waarop wij jouw verzoek hebben behandeld of het resultaat ervan, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Beheer en beveiliging

We bewaren je persoonsgegevens  niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verzameld werden of dan de wet vereist.

Wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn en we geen wettelijke bewaarplicht meer hebben, worden ze verwijderd uit onze databank. Mocht dat niet mogelijk blijken, worden ze minstens geanonimiseerd. De persoonsgegevens van leden van de PVDA worden tot maximaal 30 jaar na het einde van het lidmaatschap bewaard.Je gegevens blijven vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op een andere wijze bekendgemaakt aan derden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je opgeeft. De PVDA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opgeven van onjuiste gegevens.

De PVDA neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze websites maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (https://) om te garanderen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door de PVDA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van vzw Dienen via privacy@dienen.be.

De PVDA is niet verantwoordelijk en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet respecteren van de privacywetgeving door niet PVDA-sites waarnaar PVDA-websites verwijzen of doorlinken.

Website

Wanneer je de website van PVDA België bezoekt, registreert de server niet-persoonlijke gebruiksgegevens die nooit worden gelinkt aan jouw persoonsgegevens. De bezoekers van de website van de PVDA blijven dus anoniem. Deze niet persoonlijke gebruiksgegevens worden intern verwerkt om ons de mogelijkheid te bieden de website voortdurend te verbeteren.

Google Analytics

De PVDA verzamelt automatisch gegenereerde informatie over jouw surfgedrag tijdens het gebruik van de websites van de PVDA door gebruik van het platform Google Analytics, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hoe vaak bepaalde pagina’s worden bekeken.

 • Bij het gebruik van Google Analytics nemen wij de volgende aanvullende waarborgen om jouw persoonsgegevens te beschermen :
 • De PVDA heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, op basis van modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie
 • Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat niet het volledige IP-adres verwerkt wordt (anonimize IP)
 • Wij hebben bepaald dat Google de verzamelde persoonsgegevens niet voor haar eigen doeleinden en/of voor advertentiedoeleinden mag verwerken
 • Wij hebben de functie ‘user ID’ uitgeschakeld
 • Wij bieden je de mogelijkheid om Google Analytics uit te schakelen (‘opt-out’)

Toegankelijkheid

Er bestaan veel soorten computers, browsers en gebruikers. De beste manier om voor iedereen toegankelijke websites te bouwen, is conformering aan de wereldwijde standaarden van het World Wide Web Consortium (W3C). De code waarin de opmaak van onze site is vastgelegd (CSS) voldoet aan de laatste standaarden (CSS3). Waar browsers (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, enz.) webpagina's niet weergeven volgens deze standaarden, proberen we daaraan tegemoet te komen.

Binnen de grenzen van onze mogelijkheden houden wij maximaal rekening met bezoekers met een visuele, auditieve, motorische of verstandelijke handicap. Heb je in dit opzicht aanmerkingen op onze website(s), meld het dan alsjeblieft aan de webmaster. Honderd procent toegankelijkheid voor honderd procent van de bezoekers zal echter – naar wij vrezen – voorlopig nog een wensdroom blijven.

Beveiliging

De PVDA doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat via haar websites geen ongewenste of schadelijke software (spyware, adware enz.) jouw computer bereikt.

Cookies

Voor de goede werking van onze site is het nodig dat er soms cookies worden geplaatst. Meer weten over ons cookiebeleid

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, documenten en foto’s op deze website vallen onder een Creative Commons by-nc-nd 2.0 licentie. Gehele of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal is toegestaan mits bronvermelding. Wijzigingen of commercieel gebruik zijn niet toegestaan. Gerichte beelden van personen kunnen enkel met toestemming van de betrokken personen bewaard en gebruikt worden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De PVDA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal de PVDA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren. De PVDA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De PVDA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De PVDA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De PVDA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.