Cultuur weer open: PVDA vraagt spoedvergadering van het parlement

Foto Solidair, Bruno Bauwens

Naar aanleiding van de beslissing van de Raad van State vragen PVDA-volksvertegenwoordigers Nabil Boukili en Sofie Merckx om een buitengewone zitting van de Kamercommissies Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid. De ministers Annelies Verlinden (CD&V), Frank Vandenbroucke (Vooruit) en premier Alexander De Croo (Open Vld) moeten in het parlement hun mislukking van het laatste Overlegcomité komen uitleggen.

De sluiting van de cultuurhuizen leidde de voorbije dagen tot massaal protest. 10.000 mensen kwamen zondag op de Kunstberg in Brussel bijeen en eisten de intrekking van de maatregel. Ondanks de protesten van de cultuursector, het middenveld en verscheidene experts, bleef de regering doof voor hun verzuchtingen. Uiteindelijk moest de Raad van State de knoop doorhakken door de maatregel te schorsen.

Kort daarna besloot de regering uiteindelijk om de sluitingen terug te draaien en terug te keren naar de norm van 200 personen voor theaters en bioscopen. “Het besluit van de Raad van State is een echte klap voor de aanpak van de crisis die erin bestaat dat de regering alle macht naar zich toe trekt“, zeggen de twee PVDA-volksvertegenwoordigers.

“De uitspraak van de Raad van State bevestigt wat wij al eerder zeiden”, meent Sofie Merckx. “De beslissing om de cultuur op slot te doen is het resultaat van een politieke koehandel in het Overlegcomité. De Raad van State stelt vast dat de regering geen enkel bewijs voor de noodzaak van die sluiting aanvoerde en heeft de maatregel dus geschorst.” 

Sofie Merckx stelt de hele aanpak van de pandemie in vraag: “Terugkeren naar de situatie van 5 december, stemt dat dan wél overeen met de huidige toestand? De sector vraagt om de norm van 200 personen te laten vallen. Na deze flagrante mislukking is er nood aan coherente aanpak met proportionele maatregelen.”

Nabil Boukili, lid van de commissie Binnenlandse Zaken, voegt daaraan toe: “De pandemiewet, op basis waarvan de beslissing tot sluiting werd genomen, bepaalt dat de maatregelen noodzakelijk, toereikend en evenredig moeten zijn. Maar in de praktijk wordt de beoordeling van deze criteria alleen aan de regering overgelaten, zonder enig parlementair debat of overleg met de betrokken sectoren. We hadden dus eerst een besluit over de sluiting nodig dat vervolgens door de culturele wereld werd aangevochten bij de Raad van State, zodat het kon worden opgeschort...”

“Men had dit allemaal kunnen vermijden door meteen naar de cultuursector te luisteren”, zegt Boukili. “In de debatten over de pandemiewet hadden wij al aangeklaagd dat deze regeling noch het parlement noch het middenveld betrekt, noch de mensen die de maatregelen moeten toepassen en ondergaan. Wij weigerden om de regering alle sleutels in handen te geven en stemden tegen deze wet. De huidige situatie toont het falen aan van deze aanpak waarbij een regering alles beslist zonder naar iemand te luisteren en waarbij er zelfs niet wordt gestemd over haar beslissingen.”

De linkse volksvertegenwoordigers vinden dat de federale regering hieruit alle politieke lessen moet trekken. “De regering heeft aangetoond dat haar besluitvorming bij Koninklijk Besluit op grond van de pandemiewet noch democratisch noch toereikend is. Volgende week vindt nieuw politiek overleg plaats. Wij eisen dat het Parlement inspraak heeft in de besluitvorming”, besluit Nabil Boukili.