FAQ: Wat je moet weten over de eerlijke taxshift in Zelzate

Schepen van Financiën Geert Asman (PVDA) en burgemeester Brent Meuleman (sp.a) op de voorstelling van de Toekomstcoalitie tussen PVDA en sp.a eind 2018. (Foto Solidair, Dieter Boone)

Wat houdt de eerlijke taxshift in? Wat zal die opbrengen? Waarvoor wordt hij gebruikt? Zullen de multinationals niet gaan lopen? Alle antwoorden op enkele veelgestelde vragen over hoe het linkse gemeentebestuur van Zelzate de sterkste schouders de zwaarste lasten doet dragen.

Wat houdt deze eerlijke taxshift in?

De ‘taxshift’ is een fiscale keuze van het bestuur om de belastingen in de gemeente rechtvaardiger te gaan innen. We realiseren een ‘shift’ (verschuiving ) in ‘taksen’ (belasting)

We vragen een iets grotere inspanning van de multinationals in onze gemeente, terwijl we de lasten voor de inwoners en zelfstandigen gaan verlagen. We verschuiven dus een deel van de lasten naar de ‘sterkste schouders’ in onze gemeente.

Door een aanpassing van de bedrijvenbelasting zullen de multinationals die een groot deel van ons grondgebied innemen, meer bijdragen, terwijl de bedrijvenbelasting voor zelfstandigen zal dalen. Daarnaast zullen we met de opbrengst van de ‘taxshift’ ook geleidelijk aan de onrechtvaardige ‘milieubelasting’ van 55 euro afschaffen voor onze inwoners.

Door die kleine extra inspanning van de sterkste schouders voeren we een eerlijke belastingverschuiving door, en geven we meer zuurstof aan onze inwoners en lokale zelfstandigen.

Wat zal deze taxshift opbrengen?

De opbrengst van de eerlijke ‘taxshift’ wordt geraamd op 420.000 euro netto.

Hoeveel bedrijven zullen hoeveel meer betalen en hoeveel zelfstandigen zullen hoeveel korting krijgen?

Achttien grote en multinationale bedrijven zullen gezamenlijk 487.000 euro meer bijdragen, terwijl de rest, 670 bedrijven en zelfstandigen, een korting zullen krijgen van 100 euro. Deze 670 zelfstandigen en bedrijven nemen minder dan 5000 m2 (0,5 hectare) oppervlakte in, en genieten door de aanpassing van de bedrijvenbelasting 100 euro korting.

Sommige ‘multinationals’ kan je toch niet belasten? Hun hoofdzetel is niet in Zelzate gevestigd.

Alle bedrijven die op Zelzaats grondgebied gevestigd zijn, vallen onder de huidige Zelzaatse bedrijvenbelasting. De grondslag van deze belasting is gebaseerd op de ingenomen oppervlakte, zoals dat het geval is bij meerdere gemeenten en steden.

Vb: ArcelorMittal Gent ligt voor 568.000 m2 op Zelzaats grondgebied en wordt nu al belast in het huidige reglement

Je kan toch niet zomaar een nieuwe belasting uitvinden om multinationals meer te belasten?

Ons voorstel is een aanpassing van de bestaande gemeentelijke bedrijvenbelasting in Zelzate, net zoals alle andere Vlaamse gemeenten een bedrijvenbelasting hebben.

Dit is dus geen nieuwe belasting, het is een rechtvaardige aanpassing van de bestaande bedrijvenbelasting in Zelzate, vanuit het principe dat ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten dienen te dragen’.

Hebben jullie onderhandeld met deze grote bedrijven en multinationals?

Elke gemeente kan zelfstandig haar fiscaal beleid voeren. Zo opteren wij ervoor om een iets grotere bijdrage te vragen van de sterkste schouders, terwijl we anderzijds de lasten voor inwoners en zelfstandigen willen verlagen.

Wij hoeven dus niet te ‘onderhandelen’ met multinationals om een bestaande belasting aan te passen en rechtvaardiger te maken. Meer nog, deze ‘taxshift’ was ook een belofte tijdens de verkiezingscampagne en staat ook in het bestuursakkoord.

Het vorige bestuur heeft trouwens ook niet onderhandeld met de Zelzaatse bevolking om een nieuwe onrechtvaardige milieubelasting in te voeren. Ze deed dit toch, ondanks de belofte geen nieuwe lasten op te leggen aan de bevolking.

Als je die multinationals meer gaat belasten, zullen ze dan niet wegtrekken?

Multinationals zullen niet ‘wegtrekken’ uit Zelzate, zeker wanneer we weten dat de totale belasting voor de achttien bedrijven 0,095% bedraagt in verhouding tot hun gezamenlijke winst.

Multinationals trekken trouwens niet zomaar weg wanneer ze een grotere bijdrage dienen te leveren. Zo houden ze ook rekening met goede infrastructuur, goede ontsluiting, hooggeschoolde werkkrachten, de nabijheid van afzetmarkten en de aanwezigheid van kennis en innovatie. Dat zijn nu net de redenen waarom veel multinationals zich in België en dus ook in de kanaalzone Gent-Terneuzen gaan vestigen.

Daarnaast betalen multinationals in België ook zeer weinig belastingen op hun winst. De 1.000 meest winstgevende bedrijven in België realiseerden in 2018 een totale winst van 80,7 miljard euro en betaalden 5,1 miljard euro aan belastingen, dat is een gemiddeld belastingtarief van 6,3 procent. Ten opzichte van het nominale belastingtarief van de vennootschapsbelasting (29,58%) genoten ze een fiscale korting van 18,8 miljard euro. Voegen we daarbij het voordeel van de verlaging van het nominale tarief (– 4,41%, dat is het verschil tussen 33,99% en 29,58%), dan krijgen we een totale fiscale korting van 22,3 miljard euro.

De 50 multinationals die het meest profiteren van fiscale kortingen, betalen nog minder. Voor 2018 betaalden die 50 bedrijven 800 miljoen euro belastingen op 48 miljard winst, dat is een belastingtarief van nauwelijks 1,7 procent. Dat is een aftrek van 13,4 miljard euro in vergelijking met wat ze hadden moeten betalen volgens het nominale belastingtarief (29,58%).1

De extra bijdrage die deze multinationals zullen leveren aan de Zelzaatse gemeentekas betekent voor hen dus nog altijd een peulenschil, terwijl dit voor de gemeente een wereld van verschil betekent.

Als je multinationals meer gaat belasten, zal dat dan geen impact hebben op investeringen en tewerkstelling?

De extra bijdrage die men in de gemeente vraagt, weegt niet op tegen de ‘fiscale cadeaus’ die men krijgt van de federale regering (verlaging vennootschapsbelasting, verlaging van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid door de ‘federale taxshift’, notionele-intrestaftrek, etc.)

Leidinggevenden van bepaalde bedrijven hebben trouwens zelf al aangegeven dat ze verder investeren en uitbreiden in de sites die op Zelzaats grondgebied gevestigd zijn. Een extra inspanning die gevraagd wordt van een kleine gemeente zal dus zeker niet in tegenstelling staan met bijkomende investeringen en werkgelegenheid.

Vb.: ArcelorMittal plant een nieuwe investering die de werkgelegenheid voor de komende 25 jaar verzekert. De bouw van een nieuwe hoogoven is een investering van 195 miljoen euro.2

Bovendien worden kortingen toegekend aan bedrijven die duurzame investeringen doen in hernieuwbare energieopwekking. Dat is goed nieuws voor ArcelorMittal, die de ambitie heeft om haar site in Gent koploper te maken in klimaatvriendelijke staalproductie.

Zo zijn de plannen van ArcelorMittal voor de aanleg van een intern warmtenet, met de mogelijke uitkoppeling naar Zelzate, goed nieuws voor zowel ArcelorMittal als de gemeente.

Waarom wordt de milieubelasting voor de inwoners niet direct afgeschaft? Dat was toch beloofd?

We springen zorgzaam om met de financiën van onze gemeente en beheren onze gemeentekas als een goede huisvader. Daarom zal de milieubelasting van 55 euro pas afgeschaft worden als we de inkomsten van de ‘taxshift’ geïnd hebben.

We zijn dus voorzichtig en bouwen deze belasting geleidelijk af, zoals dat ook in het bestuursakkoord vermeld staat.