.

Op dinsdag 28 september vindt in de commissie Energie, Leefmilieu en Klimaat van de Kamer een hoorzitting plaats over het Belgische biobrandstoffenbeleid in het kader van een wetsvoorstel van de PVDA. De authentiek linkse partij wil het gebruik van onduurzame biobrandstoffen aan banden leggen. De regering bereikte eerder deze maand een akkoord om het gebruik van biobrandstoffen op basis van soja- en palmolie uit te faseren. Maar volgens PVDA-volksvertegenwoordigster Greet Daems is dat lang niet genoeg.

“Enkel de meest problematische gewassen uitsluiten als grondstof voor biobrandstoffen, zonder het totale volume biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen naar beneden te brengen, zal het probleem alleen maar van gewas naar gewas doen verschuiven”, legt Greet Daems uit. “De regering sluit nu wel soja- en palmolie uit, maar verhoogt het totale volume biobrandstof dat verplicht bijgemengd moet worden bij fossiele motorbrandstof. Nochtans is dat helemaal niet nodig om aan de EU-verplichtingen te voldoen inzake hernieuwbare energie in transport. De nieuwe Europese hernieuwbare energierichtlijn (RED II) laat lidstaten juist toe om helemaal geen gebruik meer te maken van de eerste generatie biobrandstoffen, waarvan de schade voor mens en planeet inmiddels uitgebreid aangetoond is. De minister van Energie, Tinne Van der Straeten (Groen) werkt momenteel aan een omzetting van die richtlijn, maar wij hebben sterke vermoedens dat ze de groene belofte om een einde te maken aan het gebruik van biobrandstoffen van de eerste generatie onder druk van de liberalen zal laten varen.”

“Het is nochtans cruciaal voor een effectieve omslag naar duurzame mobiliteit, dat we paal en perk stellen aan onduurzame biobrandstoffen, en dan vooral aan die van de eerste generatie”, vervolgt Greet Daems. “In een context van wereldwijd stijgende voedselprijzen is het niet meer te verantwoorden dat we voedsel gaan verspillen door het in onze tank te verbranden. We leven in tijden waarin oogsten alsmaar kwetsbaarder worden voor klimaatrampen, denk maar aan de schade die de overstromingen in juli hebben aangericht in de Belgische landbouw. Dan ga je toch geen landbouwgrond opofferen om gewassen voor biobrandstoffen te telen!”

“Het is ook zeer ironisch dat biobrandstoffen in de naam van de strijd tegen klimaatverandering een levenslijn bieden aan fossiele brandstofproducenten”, gaat Daems verder. “Het is geen toeval dat de Totals, Shells en Chevrons nu allemaal op de biobrandstoffenmarkt springen. Biobrandstoffen bieden hen de kans hun imago groen te wassen, en tegelijk hun afzet van fossiele brandstoffen te garanderen. Er bestaan immers nog zeer weinig verbrandingsmotoren die op zuivere biobrandstof kunnen rijden. De gewone wagen kan slechts rijden op motorbrandstof die max. 5, 7 of 10% biobrandstof bevat. Dat betekent dat er nog minstens 90% fossiele brandstof nodig blijft om de wagen te doen rijden.”

Daems reageert verontwaardigd: “De brandstofprijzen swingen nu wel de pan uit door hun fossiele component, maar de verplichte bijmenging van biobrandstof zorgt er in feite al jaren voor dat de Belg teveel betaalt aan de pomp. Biobrandstof is immers duurder dan fossiele motorbrandstof en zou het zonder de bijmengverplichting nooit halen op de markt. Maar het is toch absurd dat de regering de mensen laat rondrijden op duurdere biobrandstof die over zijn volledige levenscyclus meer uitstoot dan gewone diesel of benzine.”

“Het is hoog tijd dat we komaf maken met dure valse oplossingen om ons transport te verduurzamen. Biobrandstoffen - vooral die van de eerste generatie - moeten eruit, om plaats te maken voor een echte transitie. Dat is voor ons de inzet van de hoorzitting dinsdagnamiddag.”