.

Inclusie zou geen recht meer zijn, wel een gunst die afhangt van de goodwill van de school. Dat blijkt uit het regeerakkoord. De Vlaamse regering schaft het M-decreet af en vervangt het door een begeleidingsdecreet. Eén concrete maatregel in het regeerakkoord is “de herinvoering van de autonomie van de school”.

Maar op de vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Kim De Witte (PVDA) aan minister Ben Weyts (N-VA) antwoordde die laatste dat inclusie voor kinderen met zorgnoden wel degelijk een recht blijft, geen gunst. Scholen mogen enkel weigeren mits een grondige motivering, zoals dat ook al vandaag het geval is met het M-decreet.

“Wij zijn blij dat ouders met kinderen met zorgnoden kunnen blijven kiezen voor een school in het gewoon onderwijs”, zegt Kim De Witte. “Dat neemt niet weg dat we ons grote zorgen maken over die inclusie in de praktijk. Er was een groot probleem bij de invoering van het M-decreet: geen coherent actieplan, onvoldoende middelen voor aangepast lesmateriaal, voor begeleiding, voor extra leerkrachten, opvolging bij de CLB’s. Leerkrachten kregen een pak extra werklast erbij zonder dat ze daarin ondersteund werden. Voor de leerlingen was het vaak een koude douche, omdat er met hun zorgnoden te weinig rekening gehouden kon worden. Wij vrezen dat echte inclusie ook met het nieuwe begeleidingsdecreet dode letter blijft, gezien de verdere besparingen die het onderwijs boven het hoofd hangen.”

Vlaanderen is Europese koploper met het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Dat is een triest record. Geen enkele regio doet het slechter op het vlak van inclusief onderwijs. Vorig jaar nam het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs, type 9, zelfs toe. De VN heeft ons daarvoor nochtans op de vingers getikt. Het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) bepaalt dat de staten een inclusief onderwijssysteem moeten uitbouwen en het recht op inclusief onderwijs moeten garanderen.

“Omdat inclusie in het gewoon onderwijs te weinig wordt uitgebouwd, blijft het buitengewoon onderwijs al te vaak de enige optie voor kinderen met een handicap”, aldus De Witte. “Wij vragen een coherente strategie inzake inclusief onderwijs met voldoende financiële, materiële en menselijke middelen.”

Zie hierover ook het bericht van de vzw GRIP: http://bit.ly/inclusiefonderwijs.

Volg de PVDA op de voet