Linkse europarlementsleden eisen aanvullende maatregelen in strijd tegen coronavirus

“Meer van ons, is beter voor iedereen”, zeggen deze Duitse verpleegkundigen. (Foto Ver.di)

Op initiatief van leden van de Portugese Communistische Partij (PCP) schreven enkele europarlementsleden een open brief. De brief werd mede ondertekend door Europees PVDA-volksvertegenwoordiger Marc Botenga. De linkse krachten roepen de Europese Commissie en de Europese Raad op om buitengewone maatregelen te nemen om de lidstaten te ondersteunen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19.

De houding van de Europese Unie wordt gekenmerkt door traagheid ten aanzien van de ernst van de situatie en onverschilligheid ten aanzien van de oproepen van de meest getroffen landen. De maatregelen die EU neemt zijn beperkt qua omvang en reikwijdte, en liggen ver beneden wat mogelijk en wat noodzakelijk is. Bovendien maken verschillende van de aangekondigde maatregelen deel uit van het keurslijf van regels, met name het Europees Stabiliteitspact dat bezuinigingen organiseert. Die maatregelen beletten of belemmeren de lidstaten om uitzonderlijke maatregelen te nemen om deze situatie het hoofd te bieden.

De leden van het Europees Parlement die deze open brief hebben ondertekend, stellen daarom de volgende noodmaatregelen voor:

1. Het Stabiliteitspact wordt onmiddellijk opgeschort, ten minste voor het jaar 2020;

2. Investeringen in de volksgezondheid en de socialezekerheidsstelsels, in de economische activiteit en gewaarborgde kwaliteitsvolle werkgelegenheid, worden na 2020 uitgesloten van de controlemechanismen van het Stabiliteitspact;

3. Lidstaten die gezondheidsuitrusting aankopen voor de bestrijding van de epidemie, krijgen aanvullende Europese middelen ter beschikking gesteld, met een bijdrage van de lidstaten naargelang hun financiële draagkracht;

4. De middelen uit de EU-begroting worden herverdeeld ter ondersteuning van de lidstaten:

  • bij de aankoop van apparatuur en essentiële producten voor het voorkomen en bestrijden van de epidemie
  • in de volksgezondheids- en socialezekerheidsdiensten
  • om de economische activiteit te bevorderen
  • om ervoor te zorgen dat er geen inkomensverlies is en dat de rechten van de werknemers niet worden aangetast;
  • ter ondersteuning van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen
  • voor overheidsinvesteringen in de noodzakelijke infrastructuur

5. De samenwerking met andere landen, met name China, wordt versterkt met het oog op de uitwisseling van kennis en beste praktijken op het gebied van preventie en bestrijding van Covid-19

6. De sancties die zijn opgelegd aan derde landen die door de epidemie zijn getroffen, worden onmiddellijk ingetrokken;

7. Er worden internationale samenwerkingsmechanismen opgezet voor de opleiding van gezondheidspersoneel dat Covid-19 kan behandelen.