Akkoord over zorgfonds: 59 miljoen vrijgemaakt voor loontrekkenden, 8 miljoen voor zelfstandigen

De PVDA verheugt zich over het akkoord dat deze dinsdagmiddag in de parlementaire werkgroep werd bereikt. Er wordt een noodfonds “witte woede” opgericht om tegemoet te komen aan de eisen van de zorgsector. “Dankzij het begrotingsamendement dat we met PVDA neerlegden en dat eind oktober door de Kamer goedgekeurd werd, kwam voor 2019 een budget van 67 miljoen euro vrij. Voor ons is het natuurlijk belangrijk dat dit bedrag ook zo snel mogelijk op het terrein terecht komt”, reageert Peter Mertens, voorzitter van de PVDA en volksvertegenwoordiger in het Federaal Parlement.

dinsdag 19 november 2019

Akkoord over zorgfonds: 59 miljoen vrijgemaakt voor loontrekkenden, 8 miljoen voor zelfstandigen

“Met deze middelen bieden we verpleegkundigen en zorgpersoneel die kreunen onder de werkdruk een beetje zuurstof. Een belangrijke overwinning van de witte woede, die ze behalen dankzij hun maandenlange mobilisatie”.

De parlementaire werkgroep bereikte nu een akkoord over de verdeling van de financiële middelen. Een bedrag van 59 miljoen euro zal toegewezen worden aan loontrekkenden (ziekenhuizen, thuiszorg, enz.), 8 miljoen euro aan de zelfstandigen. “Voor loontrekkenden zullen de middelen toegewezen worden via het bestaande Sociaal Maribelfonds; voor de publieke en private sector volgens een verdeelsleutel op basis van het aantal voltijdse equivalenten", legt Peter Mertens uit. “Wij zijn zeer tevreden dat de concrete toewijzing van het fonds op paritaire basis wordt beheerd in het beheerscomité van het Sociaal Fonds Maribel in de publieke sector, enerzijds, en het Fonds Sociale Maribel PC 330 voor de non-profit sector, anderzijds. De vakbonden zijn het best geplaatst om te bepalen waar de behoeften het meest acuut zijn.”

Deze woensdag om 10u15 moet de commissie gezondheid van de Kamer zich uitspreken over de wetsvoorstellen die door de verschillende partijen neergelegd werden. De parlementaire werkgroep werkt een gezamenlijk amendement uit dat de verschillende hierboven beschreven modaliteiten herneemt.