We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Noodplan om ons inkomen te beschermen in tijden van coronacrisis

De epidemie van het coronavirus vormt een niet te onderschatten bedreiging. Uiteraard op de eerste plaats voor onze gezondheid, maar ook voor onze koopkracht. Het kan niet dat de last van de crisis weer zou worden afgewenteld op de werkende bevolking. De PVDA stelde een noodplan op met acht concrete maatregelen om de koopkracht te vrijwaren.

zaterdag 21 maart 2020

Noodplan om ons inkomen te beschermen in tijden van coronacrisis

1. Inkomensgarantie voor alle loontrekkenden en zelfstandigen

2. Annulatie van de energie- en waterfacturen

3. Verbod op afdankingen tijdens de crisis

4. Uitstel van afbetaling van hypotheekleningen voor slachtoffers van de crisis

5. Een bedanktbonus voor de zorgverleners en werknemers in de essentiële sectoren

6. Automatisch zorgverlof voor ouders die op hun kinderen passen

7. Volledige terugbetaling van alle medische kosten gelinkt aan het coronavirus

8. Invoering van een eenmalige coronataks op de grote vermogens

 

1. Inkomensgarantie voor alle loontrekkenden en zelfstandigen

De werkende bevolking moet geen twee keer betalen voor de coronacrisis. De mensen betalen al met hun gezondheid, laten we hen niet ook op financieel vlak doen boeten.

De voorbije dagen ontvingen we honderden getuigenissen van mensen die zich ernstig zorgen maken. Ze weten niet hoe ze de maand gaan rondkomen. De overheid belooft veel aan de grote bedrijven, maar de werkende klasse blijft in de kou staan. De mensen verwachten een antwoord op hun problemen.

De PVDA stelt voor:

  • Breid de tijdelijke werkloosheid uit tot alle werknemers zonder uitzondering: bedienden, jobstudenten, uitzendkrachten, freelancers, mensen in de cultuursector … opdat geen enkele werknemer in de kou blijft staan.
  • Garandeer alle tijdelijk werklozen tijdens de crisis 100% van hun loon en verhoog het huidige plafond tot het gemiddelde loon (van 2.750 naar 3.558 euro bruto).
  • Garandeer zelfstandigen die door de crisis getroffen zijn, een maandinkomen van minimum 1.500 euro netto1, bovenop de andere aangekondigde steunmaatregelen. Dat moet rechtstreeks worden toegekend, zonder allerlei administratieve stappen.

2. Annulatie van de energie- en waterfacturen

We stellen voor om gedurende de coronacrisis de energie- en waterfacturen te annuleren voor alle slachtoffers van de crisis. Want naast het verminderde inkomen door de tijdelijke werkloosheid, dreigt het noodgedwongen thuis blijven de energie- en waterrekeningen van de huishoudens de hoogte in te jagen.

De PVDA stelt voor:

  • Schort alle afsluitingen en andere beperkingen op de toegang tot water en energie op.
  • Annuleer de water- en energiefacturen voor alle slachtoffers van de crisis (tijdelijke werkloosheid, ziekteverlof ...) door de grote energie- en waterbedrijven te laten bijdragen.


3. Verbod op afdankingen tijdens de crisis

Het is onvoorstelbaar dat in een tijd waarin de gezondheid van de hele bevolking ernstig bedreigd wordt, werknemers ook het risico lopen hun baan te verliezen. We kunnen niet aanvaarden dat bepaalde werkgevers de crisis aangrijpen om mensen op straat te zetten. Tijdens zo’n uitzonderlijke crisis zijn uitzonderlijke maatregelen nodig om de werknemers te beschermen.

De PVDA eist:

  • Een periode van “zero ontslagen” gedurende de crisis, zoals de Italiaanse regering heeft gedaan.
  • De garantie dat interimcontracten en arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur worden verlengd voor de duur van de crisis (met de mogelijkheid om op tijdelijke werkloosheid te kunnen vallen, zie punt 1).

4. Uitstel van afbetaling van hypotheekleningen voor slachtoffers van de crisis

De PVDA wil dat de hypotheekaflossingen aan de banken tijdens de crisis worden opgeschort. De schorsing zou gelden voor de tijd van de crisis, maar ook voor zes maanden na het einde van de crisis. De banken zouden niet het recht hebben om de aanvraag te weigeren. Het uitstel zou gelden voor zowel gezinnen als kleine bedrijven. En zonder extra interesten voor de periode van opschorting. Italië nam deze maatregel en ze moet ook hier worden genomen.

In 2008 heeft de bevolking de banken gered. Het is maar normaal dat de banken de mensen vandaag in ruil daarvoor helpen en hen toestaan de aflossing van hun huis uit te stellen, zodat ze niet terechtkomen in een schuldenspiraal.

En het is ook maar logisch dat er een soortgelijke maatregel komt voor huurders die in dezelfde situatie zitten.

5. Een bedanktbonus voor de zorgverleners en werknemers in de essentiële sectoren

In deze crisistijden zien we wie de mensen zijn die ons land doen draaien: de schoonmaaksters, verpleegkundigen, het zorgpersoneel, de huisvuilophalers, de productiearbeiders, winkelbedienden, leerkrachten, de mensen van de openbare diensten …. De lijst is lang. Ze nemen risico’s om essentiële diensten aan de maatschappij te leveren en wij moeten hen steunen, in het bijzonder de mensen die het coronavirus in de frontlinie bestrijden.

De PVDA stelt voor:

  • Geef aan het voltallige zorgpersoneel een maandelijkse premie van 400 euro bruto.
  • Geef een maandelijkse premie van 200 euro bruto aan alle werknemers in de essentiële sectoren die tijdens de crisis moeten blijven werken.

In Nederland en Italië heeft men beslist om dergelijke premies te betalen. Het kost niet veel geld, maar het is een concrete manier om al die helden die dag en nacht in de weer zijn, te ondersteunen en te bedanken.

6. Automatisch zorgverlof voor ouders die op hun kinderen passen

De PVDA stelt voor om, net als in Frankrijk, automatisch verlof toe te kennen aan ouders die verplicht zijn thuis te blijven om voor hun kinderen jonger dan 15 jaar te zorgen. Dus als ouders om een of andere reden voor hun kinderen moeten zorgen (bijvoorbeeld ouders die niet kunnen thuiswerken), melden ze dit bij hun werkgever, die hen dit verlof toekent. Dat kan worden omgezet in tijdelijke werkloosheid.

Ook voor zelfstandigen moet de opvang van een kind als er geen andere oplossing is een reden zijn om recht op tijdelijke werkloosheid te genieten (zie punt 1).

We horen veel ouders die moeilijk opvang vinden voor hun kinderen. De richtlijnen van de regering zijn tegenstrijdig en er zijn ook een aantal scholen gesloten. Dat automatische verlof is absoluut noodzakelijk.

7. Volledige terugbetaling van alle medische kosten gelinkt aan het coronavirus

Een aanzienlijk deel van de mensen die besmet zijn met het coronavirus komt voor lange tijd in het ziekenhuis of zelfs op de intensieve zorgen terecht. Dat kan een zware financiële last zijn voor wie niet de beste verzekering heeft. Het virus kan ook leiden tot een verlies aan longcapaciteit en een langdurige revalidatie vereisen.

Het is de verantwoordelijkheid van de samenleving om mensen die getroffen zijn door het coronavirus zo goed mogelijk financieel te ondersteunen en ervoor te zorgen dat alle kosten gedekt zijn. Zo voorkomt men ook dat slachtoffers de behandeling uitstellen uit schrik dat ze die niet kunnen betalen.

8. Invoering van een eenmalige coronataks op de grote vermogens

De PVDA stelt voor om uitzonderlijk een Coronataks in te voeren van 5% op de vermogens van meer dan drie miljoen euro.

Volgens de berekeningen van PVDA-belastingspecialist Marco Van Hees kan zo’n eenmalige belasting 15 miljard euro opleveren. Dit zou slechts 2% van de bevolking treffen, maar het zou het mogelijk maken een fonds op te richten om met name de sociale zekerheid te herfinancieren en de kosten van de te nemen sociale noodmaatregelen op te vangen.

Een klein deel van de bevolking is de laatste jaren veel rijker geworden dankzij het werk van miljoenen werknemers. Amper 2% van de bevolking heeft een vermogen van 663 miljard euro. Het is maar normaal om hen vandaag in tijden van crisis om een solidariteitsbijdrage te vragen.