PVDA-resolutie veroordeelt misdadige oorlog van Poetin en roept op tot onderhandelingen

De PVDA veroordeelt de oorlog van Rusland tegen Oekraïne onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig. De partij heeft daarover een resolutie ingediend in de Kamer. In de resolutie van de meerderheid stemde de PVDA vóór de artikels van de resolutie die aan deze strenge veroordeling uiting geven. De partij steunt de verzoeken die oproepen tot een staakt-het-vuren, een terugtrekking van de troepen en die het belang van diplomatieke oplossingen onderlijnen.

donderdag 17 maart 2022

PVDA-resolutie veroordeelt misdadige oorlog van Poetin en roept op tot onderhandelingen

Tegelijkertijd gaat de Kamer-resolutie mee in de logica van een verdere militaire escalatie van het conflict. Ze schrijft zich in voor een wapenwedloop, voor een dramatische stijging van de militaire uitgaven. Dit opbod inzake militarisering zal onvermijdelijk ook ten koste gaan van de sociale uitgaven.

De PVDA vindt het hypocriet dat haar amendementen om strenge sancties te nemen tegen de bezittingen van de Russische oligarchen in Europese belastingparadijzen werden verworpen. Maar intussen worden wél drastische sancties genomen die onvermijdelijk ten koste zullen gaan van de burgerbevolking. Om die redenen zal de PVDA zich onthouden.

Voor stabiliteit en vrede in Europa is een andere aanpak nodig dan een militair opbod. We moeten gaan naar vreedzame conflictoplossing, wapenbeheersing en ontwapeningsmaatregelen. De PVDA diende in de Kamer in die zin een eigen resolutie in die hier onomwonden en ondubbelzinnig voor pleit: beschikbaar op de website van de Kamer

1. Steun aan de onvoorwaardelijke veroordeling van Poetin

De PVDA heeft de oorlog van Rusland tegen Oekraïne onmiddellijk, onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig veroordeeld. In het Federaal Parlement stemde de PVDA dan ook vóór deze artikels, waarin het Parlement:

 • ten stelligste de niet-uitgelokte militaire agressie van de Russische Federatie jegens Oekraïne, de soevereiniteit, de onafhankelijkheid, de territoriale integriteit en de inwoners van dat land veroordeelt;
 • met klem de erkenning door Rusland van de zogenaamde volksrepublieken Loehansk en Donetsk, alsook de militaire bezetting van de Krim veroordeelt;
 • de steun van de Wit-Russische regering voor de ontplooiing van de Russische troepen op het grondgebied van Wit-Rusland veroordeelt;

  Die erkenning en die militaire aanvallen vormen een flagrante schending van het internationaal recht en van de akkoorden van Minsk; bovendien getuigen ze van minachting voor de bilaterale en multilaterale diplomatieke initiatieven die werden ondernomen om te komen tot een vreedzame oplossing voor de spanningen in de desbetreffende regio. Die daden vormen een ernstige bedreiging voor de vrede, de veiligheid en de stabiliteit in Europa en de hele wereld.

2. Steun voor oproep staakt-het-vuren en diplomatieke oplossingen

In de noodzaak om zo snel mogelijk tot vrede te komen, stemde de PVDA ook in met de oproep van het Federaal Parlement aan de Russische Federatie

 • tot een onmiddellijk staakt-het-vuren;
 • Alsook tot een onverwijlde staking van haar militaire en paramilitaire acties, tot een onvoorwaardelijke terugtrekking van al haar strijdkrachten en al haar militair materieel over het hele Oekraïense grondgebied, en tot een onverkorte inachtneming van de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ;
 • Alle partijen in dit conflict moeten de verplichtingen van het internationaal recht respecteren;

In hetzelfde idee, stemde de PVDA met name voor de verzoeken:

 • steun te verlenen aan de bilaterale of multilaterale initiatieven met het oog op een oprecht streven naar een onmiddellijk staakt-het-vuren;
 • alle diplomatieke en politieke middelen te blijven inzetten om een politieke oplossing te bewerkstelligen en onderhandelingen met het oog op een vreedzame oplossing van het conflict aan te moedigen;
 • Bij de Verenigde Naties de stelling te blijven verkondigen dat het zaak is de vredesdialoog te handhaven en de bescherming van de burgers alsmede de stopzetting van de vijandelijkheden te waarborgen;

3. Steun voor bijstand en non-discriminatie oorlogsvluchtelingen

De oorlogsvluchtelingen moeten geholpen en gesteund worden. In die zin stemt de PVDA ook voor de verzoeken om:

 • De Oekraïense bevolking humanitaire en medische bijstand te verlenen, via zowel rechtstreekse aanvoerlijnen naar Oekraïne als voorzieningen om vluchtelingen en gewonden op te vangen in België en in de Europese Unie. Daarbij zal bijzondere aandacht besteed worden aan het voorkomen, detecteren en aanpakken van mechanismen van uitbuiting en mensenhandel van Oekraïense vluchtelingen;
 • Zich actief in te zetten tegen discriminatie van de Russische en Wit-Russische bevolking in België;

4. Hypocrisie rond strenge sancties tegen belastingparadijzen

We zijn ten slotte niet akkoord met de twee maten twee gewichten wat betreft de sancties. Wij steunen zeer gerichte sancties die de oligarchen, het kapitalistische grootbedrijf en de financiers van de oorlog in Rusland treffen. We dienden zelf amendementen in om die hard te treffen. Die amendementen werden verworpen. Dat is hypocriet. 

Met name volgende twee amendementen van de PVDA werden verworpen door de Kamer:

 • Om op EU-niveau en op internationale en multilaterale fora te pleiten voor meer en strengere maatregelen tegen Russische personen die voor meer dan 10 miljoen euro aan onroerende en financiële activa in de EU aanhouden, en op EU-niveau en in internationale en multilaterale fora te pleiten om de daartoe vereiste fiscale transparantie te bewerkstelligen door een mondiaal financieel register in te stellen dat informatie bevat over vermogen, onroerende goederen en financiële activa en over de uiteindelijke eigenaars van die activa ; erop aan te dringen dat de Europese belastingparadijzen ten volle meewerken aan de instelling van dit financieel register, en dat de EU sancties oplegt aan de Europese belastingparadijzen die weigeren mee te werken;

De tekst pleit daarentegen expliciet voor sancties tegen de Russische economie, die onontkoombaar gevolgen zullen hebben voor de bevolking zelf, zowel daar als hier. De spiraal van sancties en tegensancties dreigt de hele economie tot een recessie te brengen, waarvan de werkende klasse het grootste slachtoffer zal zijn

5. Bezorgdheid rond dramatische stijgingen militaire uitgaven

We zijn als PVDA bijzonder bezorgd over een verdere escalatie van dit conflict dat de wereldvrede steeds meer bedreigt. De oproepen om zo snel mogelijk over te gaan tot een staakt-het-vuren en alle diplomatieke middelen in te zetten zijn in deze zeer belangrijk. 

Net op dit punt is de resolutie dubbelzinnig. De rest van de tekst gaat namelijk helemaal mee in de verdere militaire escalatie van het conflict. De resolutie van de Kamer schrijft zich volledig in in een wapenwedloop, die een nieuwe impuls krijgt en die leidt tot een dramatische stijging van de militaire uitgaven. Dit opbod inzake militarisering zal onontkoombaar ook ten koste gaan van de sociale uitgaven.

We zijn het niet eens met de artikels over: 

 • het budgettair groeipad voor Defensie, als uiteengezet in het STAR-plan en goedgekeurd door de Ministerraad van 25 februari 2022, waarbij de defensie-uitgaven worden opgetrokken tot 1,54 % van het bbp in 2030;
 • noch met de stelling volgens dewelke Defensie dankzij dit groeipad, waarin aanvullende initiatieven opgenomen zijn, een betere respons zal kunnen bieden op:
  • de Defense Investment Pledge waartoe door de staatshoofden en regeringsleiders besloten is op de NAVO-top in Wales in 2014;
  • de Belgische bijdrage aan meer bepaald de collectieve verdediging van het Bondgenootschap;
  • de tenuitvoerlegging van de verbintenissen die onlangs zijn aangegaan op de informele top van Versailles ;
  • de uitrol van het Strategisch Kompas om de Europese veiligheid en defensie een nieuwe impuls te geven;

De PVDA betreurt in die zin ook dat haar voorstel om de wapenleveringen stop te zetten, zoals ook de vredesbeweging dat vraagt, verworpen werd. In haar voorstel vroeg de PVDA:

 • om militaire escalatie in de regio zoveel mogelijk te voorkomen, en omdat het onmogelijk is om de eindbestemming van geleverde wapens te controleren, geen wapens te leveren aan de strijdende partijen ;

6. PVDA-voorstel rond collectieve veiligheid en nucleaire ontwapening verworpen

De PVDA herhaalt haar bezorgdheid over de escalatie van dit conflict. Rusland zette zijn kernwapens op scherp. Met bijna 6000 kernkoppen, heeft het land het grootste kernwapenarsenaal ter wereld. Wit-Rusland staat dan weer voor het eerst sinds zijn onafhankelijkheid open om kernwapens op zijn grondgebied toe te laten. We moeten dat risico serieus nemen, de menselijke tol van een nucleaire confrontatie zou onvoorstelbaar zijn. Daarenboven heeft België in Kleine Brogel ook Amerikaanse kernbommen op zijn grondgebied, waardoor België rechtstreeks bij zo’n oorlog betrokken zou worden.

Om verdere escalatie en het risico van een nucleaire oorlog te vermijden, hebben we dringend een debat nodig over hoe we best naar de-escalatie gaan en de collectieve veiligheid in Europa garanderen. Voor de PVDA moet er zo snel mogelijk een conferentie voor vrede, veiligheid en samenwerking in Europa samenkomen die alle partijen rond de tafel brengt, om te zorgen voor de-escalatie en een diplomatieke oplossing voor het conflict. De PVDA betreurt dan ook ten stelligste dat de Kamer het amendement van de partij wegstemde. Het amendement stelde:

 • om op alle relevante internationale en multilaterale fora aan te dringen op het zo snel mogelijk opstarten van multilaterale onderhandelingen met alle betrokken staten over een nieuwe en inclusieve Europese veiligheidsarchitectuur, gebaseerd op het principe van gemeenschappelijke en ondeelbare veiligheid, zoals belichaamd door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en zoals vastgesteld in de Helsinki-akkoorden en het Handvest van Parijs waarop deze organisatie gebaseerd is;

De PVDA betreurt ook dat het amendement dat een wederzijdse nucleaire ontwapening eist, eveneens verworpen werd. In haar voorstel vroeg de PVDA:

 • om tijdens de conferentie voor herziening van het NPT aan te dringen op het zo snel mogelijk  heropstarten van het nucleaire ontwapeningsproces, allereerst tussen Rusland en de Verenigde Staten, die samen 90% van alle kernwapens bezitten, en in een tweede fase tussen alle kernmachten;

7. Dubbelzinnige resolutie

De resolutie van de Kamer is dubbelzinnig. De misdadige oorlog van Rusland tegen Oekraïne wordt onvoorwaardelijk en streng veroordeeld. Er wordt opgeroepen tot een staakt-het-vuren en een terugtrekking van de troepen. Er wordt opgeroepen om diplomatieke oplossingen te zoeken. Tegelijkertijd gaat men mee in een verdere militaire escalatie van het conflict. Er is nu net dringend nood aan een logica van de-escalatie. De PVDA vindt het ten slotte hypocriet, dat de amendementen die voorstellen strenge sancties te nemen tegen de bezittingen van de Russische oligarchen in Europese belastingparadijzen werden verworpen. Wij kunnen niet akkoord gaan met sancties die de burgerbevolking treffen. Dat is nochtans waar de resolutie van het Federaal Parlement toe leidt. Om die redenen zal de PVDA zich onthouden.

Voor stabiliteit en vrede in Europa is een andere aanpak nodig dan militair opbod, we moeten gaan naar vreedzame conflictoplossing, wapenbeheersing en ontwapeningsmaatregelen. De PVDA diende in de Kamer in die zin een eigen resolutie in die hier onomwonden en ondubbelzinnig voor pleit: beschikbaar op de website van De Kamer