PVDA wil inkomensbehoud voor iedereen via een coronataks op de grote vermogens

De PVDA stelt voor om een uitzonderlijke coronataks te heffen op vermogens van meer dan 3 miljoen euro om de gezinsinkomens te beschermen tijdens de coronacrisis. “De coronacrisis is in de eerste plaats een gezondheidscrisis. Maar ook steeds meer een sociale crisis, nu een miljoen mensen op technische werkloosheid dreigen te komen. Het is heel belangrijk nu al maatregelen te nemen om de inkomens te beschermen”, zegt Peter Mertens, voorzitter van de PVDA.

maandag 23 maart 2020

PVDA wil inkomensbehoud voor iedereen via een coronataks op de grote vermogens

“In tijden van crisis stellen de kwesties van verdeling en herverdeling zich des te scherper. Aan de ene kant komt het inkomen van honderdduizenden gezinnen in gedrang. Aan de andere kant is massa’s geld geparkeerd bij een handvol multimiljonairs. Een eenmalige belasting van 5% op de vermogens van de allerrijksten in ons land kan 15 miljard euro vrijmaken. Daarmee kunnen we de uitkeringen voor economische werkloosheid verhogen en het inkomen garanderen van alle werknemers die door de crisis getroffen worden”, aldus Peter Mertens.

De lonen van de werknemers garanderen

Uit voorlopige schattingen blijkt dat meer dan 1 miljoen werknemers economisch werkloos zullen worden. De regering voorziet voor hen slechts 70% van hun loon, berekend op een loonplafond van 2.750 euro bruto, en een dagelijkse bonus van 5 euro. De gemiddelde werknemer zal hierdoor tot 500 euro per maand verliezen. En in een aantal sectoren zullen de werknemers daar zelfs geen recht op hebben.

“De voorbije dagen ontving ik honderden getuigenissen van mensen die zich ernstig zorgen maken”, vertelt Peter Mertens. “Ze weten niet hoe ze de maand gaan rondkomen. De overheid belooft veel aan de lobby van het grootbedrijf. We moeten zien dat de werkende klasse niet in de kou blijft staan. De mensen verwachten een antwoord op hun problemen. Wij willen dat het recht op economische werkloosheid uitgebreid wordt tot alle werknemers, dus ook naar jobstudenten, bedienden en uitzendkrachten. Zodat geen enkele werknemer in de kou blijft staan. We willen dat tijdens de crisisperiode honderd procent van het inkomen gegarandeerd wordt en het loonplafond waarop de uitkering berekend wordt, verhoogd wordt tot het gemiddelde loon. Dat is 3.558 euro bruto.”

Kleine eenmalige belasting treft alleen multimiljonairs

Marco Van Hees, de belastingspecialist van de PVDA, berekende dat een uitzonderlijke belasting van 5% op multimiljonairs tot 15 miljard euro kan opleveren. De coronataks zou slechts twee procent van de bevolking treffen, maar is cruciaal om de sociale zekerheid te herfinancieren en de kosten van de toegenomen economische werkloosheid op te vangen.

“Een kleine laag van de bevolking is de voorbije jaren veel rijker geworden door het werk van miljoenen werknemers. Twee procent van de bevolking heeft een totaal vermogen van 663 miljard euro. Het is niet meer dan normaal dat we hen in tijden van crisis om een kleine solidariteitsbijdrage vragen”, besluit Peter Mertens.

* 100% de eerste drie maanden en 90% vanaf de vierde maand

Hoe de coronataks word berekend

1. Voorwaarden voor de taks

De coronataks is een uitzonderlijke, eenmalige solidariteitsbelasting. Deze eenmalige heffing rechtvaardigt een hoger tarief dan een jaarlijkse taks. Het tarief van de taks wordt vastgelegd op 5%. De taks zou van toepassing zijn op gezinsvermogens vanaf 3 miljoen euro. Zo zou een gezin met een vermogen van 4 miljoen euro een taks van 50.000 euro (1 miljoen euro x 5%) betalen.
Het in aanmerking genomen vermogen is het volledige vermogen van het gezin, d.w.z. de som van de onroerende goederen, financiële goederen en waardevolle roerende goederen (jachten, juwelen, kunstwerken, enz.), met aftrek van de schulden.

2. Opbrengst van de taks

De coronataks kan 15 miljard euro opleveren.

Die opbrengst is een schatting op basis van het huidige totale vermogen van de Belgische gezinnen, met daarop toegepast de uitsplitsing van de vermogens, zoals berekend door de professoren Rademaekers en Vuchelen (VUB) (1)

Stap 1 - Berekening van het totale Belgische gezinsvermogen: onroerend vermogen € 1.412.000 miljoen (2) + financieel vermogen € 1.390.389 miljoen (3) – schulden € 300.476 miljoen4 = € 2.501.913 miljoen. Roerende goederen tellen we hier even niet mee, omdat hun aandeel in het totaal verwaarloosbaar is (ongeveer 2%).

Stap 2 - Uitsplitsing van het vermogen: De percentielen die ons interesseren zijn het 99ste en 100ste percentiel, die de 2% rijksten van de bevolking vertegenwoordigen. Gezinnen in het 99ste percentiel bezitten 6,8% van het totale vermogen, oftewel 170,13 miljard euro. Gezinnen in het 100ste percentiel bezitten 19,7% procent van het totale vermogen, oftewel 492,88 miljard euro.

Stap 3 - Berekening van de taks: Om de opbrengst van de taks te schatten, wordt het vermogen van een percentiel gedeeld door het aantal gezinnen dat het percentiel vormt (1 percentiel = 46.926 gezinnen). Dat geeft het gemiddelde vermogen per gezin in dat percentiel. Op dat bedrag, verminderd met 3 miljoen, wordt dan een taks van 5% euro toegepast. Het bedrag van de taks per gezin wordt dan opnieuw vermenigvuldigd met het aantal gezinnen om de volledige opbrengst van het percentiel te kennen. Deze procedure wordt toegepast op het 99ste en 100ste percentiel (zie tabel). Een veiligheidsmarge van 20% wordt van het verkregen resultaat afgetrokken om rekening te houden met mogelijke statistische onnauwkeurigheden en een deel fraude. Zo verkrijgt men een opbrengst van 15,2 miljard euro.

(1) Rademaekers & Vuchelen, "De verdeling van het Belgisch gezinsvermogen", Cahiers Economiques de Bruxelles n° 164, 4e kwartaal. 1999, 425, p.
(2) Raming 2018 van het Instituut voor de Nationale Rekeningen, geciteerd door La Libre Belgique 20 maart 2018.
(3) Verslag van de Nationale Bank van België voor 2019, Statistische bijlage, blz. 27 - Uitstaande bedragen op 30 september 2019.
4Ibid.