PVDA-begrotingsamendement maakt middelen vrij voor dringend actieplan tegen corona

.

De PVDA eist dat ons land een versnelling hoger schakelt in de strijd tegen het coronavirus en dient vandaag in het kader van de voorlopige twaalfden een voorstel in om hiervoor de nodige middelen vrij te maken. “De maatregelen die nu voorliggen, zijn ruim onvoldoende om mensen te beschermen. Dat is ook wat internationale experts van de Wereldgezondheidsorganisatie stellen. We moeten nu optreden en de volksgezondheid laten voorgaan op economische overwegingen voor de korte termijn”, stelt Sofie Merckx, huisarts en PVDA-volksvertegenwoordigster. 

De PVDA eist dat ons land een versnelling hoger schakelt in de strijd tegen het coronavirus en dient vandaag in het kader van de voorlopige twaalfden een voorstel in om hiervoor de nodige middelen vrij te maken. “De maatregelen die nu voorliggen, zijn ruim onvoldoende om mensen te beschermen. Dat is ook wat internationale experts van de Wereldgezondheidsorganisatie stellen. We moeten nu optreden en de volksgezondheid laten voorgaan op economische overwegingen voor de korte termijn”, stelt Sofie Merckx, huisarts en PVDA-volksvertegenwoordigster. 

Vandaag bespreekt de Kamercommissie Financiën het wetsontwerp over de “voorlopige twaalfden” voor de maanden april, mei en juni. De PVDA dient een begrotingsamendement in dat middelen vrijmaakt voor de financiering van een actieplan ter bestrijding van het coronavirus. De linkse partij voorziet in een eerste schijf van 105 miljoen euro en zet hierbij in op preventie, een uitbreiding van de ziekenhuiscapaciteit en een bijkomende financiering van de sociale zekerheid om werknemers te beschermen die direct of indirect door het coronavirus getroffen worden.

Eén: een uitbreiding van de teams voor bron- en contactopsporing

Om het virus zo sterk mogelijk in te dammen, moet maximaal ingezet worden op isolatie en quarantaine van besmette personen, maar ook van hun nauwe contacten. “In de stad Wuhan werden hiervoor meer dan 1.800 epidemiologische teams van telkens minstens 5 personen ingezet. De Wereldgezondheidsorganisatie prijst deze rigoureuze aanpak en beveelt andere landen aan hier ook maximaal op in te zetten. In ons land zijn de teams die hiervoor instaan echter sterk onderbemand”, aldus Sofie Merckx.

In ons land is deze bron- en contactopsporing een bevoegdheid van de regionale gezondheidsministers. “De bijzondere wet geeft de federale overheid echter de bevoegdheid om, zeker in tijden van sanitaire crisis, nationale maatregelen te treffen inzake ‘profylaxis’. Wij stellen voor om in dit kader federaal de nodige middelen vrij te maken voor de aanstelling van tijdelijke epidemiologische teams”, licht Sofie Merckx toe. In het voorstel is sprake van 250 teams van telkens 5 personen die in functie van de behoeften lokaal ingezet worden. Deze teams handelen onder de bevoegdheid van een aan te stellen federale coronacommissaris en moeten de WHO-richtlijnen inzake contact tracing toepassen en alle nauwe contacten in quarantaine plaatsen.

Twee: uitbreiding van de ziekenhuiscapaciteit

De Wereldgezondheidsorganisatie benadrukt verder dat er voldoende ziekenhuiscapaciteit moet worden voorzien om de meest ernstige coronapatiënten te kunnen opvangen. “Zeker het aantal bedden op de intensieve zorg is hierbij van cruciaal belang, zeker om bijvoorbeeld kritische patiënten met ademhalingsfalen zo goed mogelijk te kunnen behandelen”, aldus Sofie Merckx. In een worst-case-scenario gaat de voorzitter van het wetenschappelijk coronacomité, viroloog Steven Van Gucht, uit van 2.000 tot 3.000 ziekenhuisopnamen waarvan 500 tot 700 patiënten die op intensieve zorg zouden terecht komen. “Dit zal voor een enorme druk zorgen op onze ziekenhuizen. Vandaag zijn er in ons land maar 150 ziekenhuisbedden beschikbaar voor besmette personen. De nodige middelen moeten dan ook dringend vrijgemaakt worden om deze capaciteit uit te breiden en klaar te zijn om nieuwe patiënten in de beste omstandigheden op te vangen”, aldus Sofie Merckx.

Drie: versterken van de sociale zekerheid voor getroffen werknemers

Als derde luik van haar actieplan voorziet de PVDA in bijkomende middelen om de sociale zekerheid te versterken. “Werknemers mogen niet het slachtoffer worden van deze crisis. Als zij direct of indirect door het coronavirus getroffen worden, moeten ze ook maximaal tegen inkomensverlies beschermd worden”, stelt Sofie Merckx. Verschillende stelsels van de sociale zekerheid moeten hiervoor ingeroepen kunnen worden, zoals de ziekteverzekering en mogelijkheden tot tijdelijke werkloosheid. “De sociale zekerheid vormt hierbij de nodige buffer in tijden van crisis. Maar dan moet wel de nodige financiering voorzien worden, zeker in een context waar deze al jaren onder druk staat als gevolg van opeenvolgende regeringen die de socialezekerheidsbijdragen van de werkgevers verlaagden”, stelt Sofie Merckx. 

Met het actieplan legt de PVDA een reeks constructieve maatregelen op tafel die de linkse partij wil bespreken om deze epidemie aan te pakken. “We volgen hierbij de internationale gezondheidsexperts die overheden oproepen om zo snel mogelijk daadkrachtige maatregelen te treffen. En we kunnen alleen maar akkoord gaan met de oproep van het toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift The Lancet, dat waarschuwt dat korte-termijn economische belangen hierbij niet langer de overhand mogen krijgen op de bescherming van de volksgezondheid”, sluit Sofie Merckx af. Voor deze eerste reeks maatregelen baseert de PVDA zich op een reeks scenario’s zoals die uitgetekend werden door de Wereldgezondheidsorganisatie en zoals die bijvoorbeeld uitgevoerd werden in Wuhan. Voor de economische maatregelen werd gekeken naar de scenario’s zoals die uitgetekend werden voor het geval van een no-deal-Brexit.