PVDA vraagt afzettingsprocedure voor leden van GBA die verdacht worden van belangenconflict

Nabil Boukili (Foto PVDA)

De PVDA heeft gevraagd om op de vergadering van de fractievoorzitters van de Kamer van 16 maart een nieuw punt te agenderen. Het betreft een afzettingsprocedure tegen drie leden van de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) die verdacht worden van belangenconflicten. De linkse partij roept op om zo snel mogelijk over dit punt te stemmen.

"Men kan er vandaag ernstig aan twijfelen of de GBA in staat is om haar rol te vervullen van tegenmacht ter bescherming van de privacy van de burgers", aldus Nabil Boukili, federaal volksvertegenwoordiger van de PVDA. "Sommige van haar leden zouden wettelijke onverenigbaarheden hebben, met name door het overtreden van het verbod om een openbaar ambt te bekleden. GBA-voorzitter David Stevens wordt dan weer verweten dat hij meehelpt om de bevoegdheden van de Autoriteit uit te hollen ten gunste van een andere commissie, de Vlaamse Toezichtcommissie, die deze bevoegdheden onrechtmatig aan zichzelf toekent."

Bij degenen die door dit verzoek worden getroffen, behoort ook Frank Robben, de zogeheten "Belgische Big Brother". "Vooral het geval van de heer Robben doet vragen rijzen", vervolgt Nabil Boukili. "Hij heeft een twintigtal openbare mandaten. Hij is overal aanwezig: controleur bij de GBA en het Comité voor de beveiliging van informatie, controleur bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en bij e-Health, en leverancier van informaticadiensten via de vzw SMALS, die op dit gebied over een quasimonopolie beschikt en de wet inzake overheidsopdrachten niet respecteert."

Onlangs kwamen staatssecretaris Mathieu Michel (MR) en Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) bijeen om deze kwestie te bespreken. Zonder duidelijke toezeggingen te doen over een afzettingsprocedure.

Nabil Boukili herinnert eraan dat "de heer Michel in de pers verklaarde dat hij het Parlement uitnodigde om 'tot het uiterste te gaan betreffende benoemingen en grote schoonmaak te houden'." Mevrouw Tillieux benadrukte de rol van een sterke en onafhankelijke GBA. Met dit verzoek willen wij nu vooruitgang boeken en de gegevens van de burgers echt beschermen door een krachtig gebaar te stellen ten gunste van de onafhankelijkheid van de Autoriteit. Het is de taak van het Parlement om duidelijkheid te scheppen over deze situatie."

De GBA is opgericht bij een wet van 2017 die de Europese Verordening over de gegevensbescherming omzet. Haar opdracht bestaat uit het toezicht houden op zowel particuliere ondernemingen als op de staat in verband met elke verwerking van persoonsgegevens.