Regering wil verpleegkundige taken delegeren naar niet-opgeleid personeel. PVDA waarschuwt voor risico's

*

Op donderdag 5 november kwam de Kamer bijeen voor een buitengewone zitting. De regering wilde in allerijl een wetsvoorstel laten stemmen om verpleegkundige taken te kunnen delegeren naar niet-opgeleid zorgpersoneel. De PVDA reageerde bijzonder verbaasd op de manier waarop Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, zonder enig overleg, een wettekst door het parlement wilde jagen die een grote impact zal hebben op het zorgpersoneel.

“Het gaat om een herwerkte versie van een voorstel van Maggie De Block dat eerder dit jaar heel wat stof deed opwaaien en na hevig protest van het zorgpersoneel ingetrokken werd”, reageert Raoul Hedebouw, fractieleider voor de PVDA in de Kamer. De linkse partij vraagt dat de minister samenzit met de vertegenwoordigers van het zorgpersoneel en schuift zelf verschillende alternatieven naar voor om snel extra handen in de zorg te krijgen.

Het wetsvoorstel dat voorligt, staat toe om niet-opgeleid zorgpersoneel verpleegkundige taken te laten uitvoeren. “Toen Maggie De Block begin mei met dit voorstel kwam, schoot het zorgpersoneel terecht in colère. Zij zagen dit als een gebrek aan respect voor hun beroep”, stelt Raoul Hedebouw. “De vakbonden stelden dat het ongezien was dat een regering zulke ingrijpende maatregelen nam zonder het terrein hierin te betrekken. Onder druk van het protest van de witte woede, zag de regering zich genoodzaakt de teksten in te trekken.”

“Het is onbegrijpelijk dat de regering zes maanden later dezelfde maatregel wil doordrukken, opnieuw zonder enig overleg met het zorgpersoneel”, gaat Raoul Hedebouw verder. “De regering heeft duidelijk geen lessen getrokken uit de fouten van de eerste golf. Minister Vandenbroucke gaat nu verder op het pad van De Block waarbij ingrijpende maatregelen eenzijdig opgelegd worden, in plaats van zich te beroepen op de ervaring en expertise van de mensen op het terrein.”

De PVDA vraagt dat de minister samenzit met de vakbonden om hun eisen te horen. Om de dringende noden op het terrein te beantwoorden, schuift de linkse partij zelf een hele reeks voorstellen naar voor. “In ons land zijn er 19.000 gediplomeerde verpleegkundigen die vandaag aan de slag zijn in een andere sector. De regering moet krachtige maatregelen nemen om deze mensen terug naar de sector te halen. Dat kan door het ziekenhuispersoneel een fatsoenlijk salaris en een waardige eindeloopbaan te garanderen”, aldus Raoul Hedebouw.

De PVDA ontwikkelt in haar noodplan 9 dringende maatregelen en 4 structurele maatregelen voor de lange termijn. “Zo stellen we ook voor om een crisisstatuut te lanceren om mensen in de sector tewerk te stellen, gekoppeld aan de mogelijkheid van loopbaanonderbreking, met goede salarisvoorwaarden”, legt Hedebouw uit. “Er moet ook een systeem komen voor werknemers die eenmalig willen helpen. Kandidaten moeten zich in elke provincie gemakkelijk kunnen aanmelden. Laten we ook studenten verpleegkunde inzetten. Derde- en vierdejaarsstudenten kunnen helpen in covid-eenheden, zodra de verzekeringsproblemen zijn opgelost, en tweedejaarsstudenten kunnen in rusthuizen een handje toesteken.

Volg de PVDA op de voet